நிர்வாகக் கிளை

தொலைபேசி எண்: 011-2433205

முக்கிய செயல்பாடுகள்:

  • திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள் தொடர்பான அனைத்து நிர்வாக செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்வது

  • பணியாளர்கள் பற்றிய தனிப்பட்ட கோப்புகளை பராமரித்தல்

  • திணைக்களத்தின் அனைத்து உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் அஞ்சல்கள் தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வது

  • விசாரணை விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துதல்

  • நடத்துனர் உரிமம் வழங்குதல்

  • உடற்தகுதி சான்றிதழ்கள் வழங்குவது தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துதல்

  • உடற்தகுதி சான்றிதழ்களை வழங்கும் கேரேஜ்களின் பதிவு