வர்த்தக உரிமம்

  • மாகாண மோட்டார் போக்குவரத்து (மேற்கு மாகாணம்) மற்றும் பிரதேச செயலக அலுவலகங்கள் மூலம் வருடாந்தம் வழங்கப்படும்
  • இந்த உரிமம் பதிவு செய்யப்பட்ட மோட்டார் வாகன விற்பனையாளர்கள் மற்றும் மேல் மாகாணத்தில் வணிக இடங்கள் அல்லது கேரேஜ்களை நடத்தும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
  • விற்பனை உரிமம்/வர்த்தக உரிமத்திற்கு ஆண்டு உரிமக் கட்டணம் 1000.00 ரூபாய்