சேவைகள்

  • வருவாய் உரிமங்களை வழங்குதல்
  • இணைய உரிமம் வழங்குதல்
  • இலவச உரிமம் வழங்குதல்
  • பயனர் அல்லாத உரிமம் வழங்குதல்
  • வர்த்தக உரிமம் வழங்குதல்
  • நடத்துனர் உரிமம் வழங்குதல்
  • மோட்டார் கேரேஜ்களின் பதிவு