තොරතුරු නිලධාරියා

අයි.එම්.පී.කේ.ජී. ගුණසේකර මිය
පරිපාලන නිලධාරි
දුරකථන අංකය : 0112433205