පාවිච්චි නොකිරීමේ සහතික නිකුත් කිරීම

වලංගු බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වීමට පෙර ලිඛිතව ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කල යුතුයි.

නිකුත් කිරීමේ අවස්ථාවන් :
  1. වාහනය ඉදිරි චර්ෂයේ හෝ කාලපරිච්ඡේදයේ පාවිච්චි නොකරයි නම්, නව පාවිච්චි නොකිරීමේ සහතිකය ලබාගැනීම.
  2. ඉදිරි වර්ෂය සඳහා වලංගු බලපත්‍රයක් ලබාගෙන තිබේ නම්, නමුත් වාහනය ඉදිරි චර්ෂයේ පාවිච්චි නොකරන විට (ආදයමෙන් ආපසු ගෙවිය හැක).
  3. වලංගු පාවිච්චි නොකිරීමේ සහතික ලබාගැනීම අලුත්කලහැක.

අවශ්‍යය ලේඛන
  1. මෝ.වා.ප්‍ර (බ.ප) 8 ඉල්ලුම් පත්‍රය
  2. වාහනයේ ලියාපදිංචි ලේඛනය
  3. පෙර වර්ෂයේ බලපත්‍රය හෝ පාවිච්චි නොකිරීමේ නිවේදනය

පාවිච්චි නොකිරීමේ නිවේදන සඳහා ගාස්තු
වාහන වර්ගය / පන්තිය
මාස 06 සඳහා
මාස 12 සඳහා
යතුරුපැදි
ත්‍රී රෝද රථ
50.00
100.00
මෝටර් කෝච්
ලොරි
150.00
300.00
වෙනත් වාහන
150.00
300.00

චැදගත්
  • පාවිච්චි නොකිරීමේ නිවේදනය පිළිබදච බලපත්‍ර අධිකාරිය පැහැදිය යතුයි.
  • පාවිච්චි නොකිරීමේ නිවේදන නොකඩවා අවුරුදු දෙකකට පමණක් ලබා ගත හැක.
  • සෑම වාහනයක්ම ලබාගත යුතුයි.