අමතන්න

කොමසාරිස්

0112446870

සහකාර කොමසාරිස්

0112433203

ගණකාධිකාරී

0112433204

පරිපාලන නිලධාරී

0112433205

පරිගණක අංශය

0112432505

බලපත්‍ර අංශය

0112327471

හිඟ හා තහවුරු අංශය

0112441466

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා යොමුකරන්න..අපගේ Google ෆෝරමය පුරවන්න..

සම්බන්ධවන්න

ලිපිනය

මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත
පළවන මහල,
මහලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත

දුරකථනය
0112436415

ෆැක්ස්
0112436412

ඊමේල්
motortraffic.westernprovince@gmail.com